Gabinet Medycyny Pracy

Po więcej informacji zadzwoń 604-162-860

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r. o pracy na morzu

Art. 4. 1. Na statku może być zatrudniony marynarz, który w wyniku badania lekarskiego został uznany za zdolnego do pracy na statku.
2. Stan zdrowia marynarza potwierdza orzeczenie lekarskie wydawane w formie świadectwa zdrowia, podpisane przez uprawnionego lekarza.                                                                                                   ... 7. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:
1) wykaz chorób i stanów chorobowych, które mogą spowodować niezdolność marynarza do pracy na statku, zakres przeciwwskazań, ograniczeń lub warunków wykonywania pracy na statku,

2) zakres badań lekarskich przeprowadzanych w celu wydania świadectwa zdrowia oraz warunki ich przeprowadzania,

 Lista badań :

Okulista - pełny opis st. narządu wzroku (badanie pierwsze w Gabinecie)

Widzenie zmierzchowe  (jeśli wymagane na stanowisku)

Stomatolog - opis stanu uzębienia

Morfologia, OB, Retikulocyty

Badanie ogólne i osad moczu

Kreatynina

Glukoza w surowicy

AlAT, AspAT, Bilirubina, GGTP

VDRL, HIV

Badanie kału na nosicielstwo i pasożyty - 3x ( do pracy z żywnością )

RTG płuc (opis)

EKG

Audiogram (badanie słuchu)

Kobiety: test ciążowy lub zaświadczenie ginekologa (jeśli wymagane przez Armatora)

 Pozostałe badania zależne są od funkcji pełnionych na morzu.  Test na narkotyki w moczu - zależnie od zlecenia Armatora.