Gabinet Medycyny Pracy

Po więcej informacji zadzwoń 604-162-860

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w  działaniach ratowniczych (Dz.U nr 210, poz. 1627)

 

§ 4. 1. Badania przeprowadza się, nie rzadziej niż raz na 3 lata, na podstawie skierowania wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na siedzibę ochotniczej straży pożarnej, zwanego dalej „podmiotem kierującym na badania".