Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy

Art. 229

§ 4. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

 Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy

Art. 12

1. Badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz inne świadczenia zdrowotne są wykonywane na podstawie pisemnej umowy zawartej przez podmiot obowiązany do ich zapewnienia, o którym mowa w art. 5 ust. 2, zwany dalej „zleceniodawcą", z podstawową jednostką służby medycyny pracy, zwaną dalej „zleceniobiorcą".

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy -                         ZMIANA OD 16 GRUDNIA 2020R. - NOWY ZAŁĄCZNIK DOT. ZAKRESU I CZĘSTOTLIWOŚCI BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH

 § 4

1. Badanie profilaktyczne przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę.                                                                                                                                            1a. Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, jest wydawane w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba kierowana na badania.