Ustawa

z dnia 5 stycznia 2011r.

o kierującym pojazdami

(tekst jednolity: Dz. U. z 2020r, poz. 1268)

Rozdział 12
Badanie lekarskie

Art. 75. 1. Badaniu lekarskiemu przeprowadzanemu w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, zwanemu dalej „badaniem lekarskim”, podlega, z zastrzeżeniem ust. 4:
1) osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub uprawnienia do kierowania tramwajem;*
2) osoba przedłużająca ważność prawa jazdy określonej kategorii lub pozwolenia na kierowanie tramwajem;*
"...3) - 4) - 5)..."
6) osoba występująca o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie ważności tego dokumentu.*                                                                                                             "...7) - 8)..."

* badania możliwe do wykonania w Gabinecie
Attachments:
Download this file (Ankieta Kierowca 2020.12.pdf)Oświadczenie Kierowca[ ]829 kB